Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

ДЕКЛАРАЦИИ ПРИ ПРОДАЖБА НА ИМОТ С ПЪЛНОМОЩНО

Тези декларации, не могат да бъдат декларирани от пълномощник
27.06.2022
Публикувано в сайта на Адвокатско дружество KGMP на 13 ноември 2020 г.
Независимо дали продавачът и купувачът се явяват лично при нотариуса или се представляват от пълномощник, те са длъжни да подпишат няколко декларации при продажба на имот. Обстоятелствата, посочени в тези декларации, не могат да бъдат декларирани от пълномощник, дори и изрично да е упълномощен за това.

При продажба на имот с пълномощно страната, която е представлявана от пълномощник, трябва предварително да завери тези декларации пред нотариус.

Ако продавачът или купувачът са в чужбина, те могат да заверят декларациите в българското посолство или консулство. Също така, декларациите могат да бъдат заверени и пред местен нотариус в съответната държава. В този случай обаче ще е необходимо да им се постави апостил и да се легализират в България. Напомняме, че пълномощното за продажба на имот може да бъде заверено в чужбина само в българско посолство или консулство, тъй като законът изисква да се направят заверки на подписа и на съдържанието.

При изповядване на сделката при нотариуса пълномощникът трябва да представи следните декларации в оригинал:

Декларация по чл. 25, ал. 8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
Това е т.нар. Декларация за гражданство и гражданско състояние. Тя се попълва както от продавача, така и от купувача.

Декларацията по чл. 25, ал. 8 от ЗННД е по утвърден образец. В нея се посочва семейният статус на страните по сделката. Тъй като при сделките с имоти е от значение какво е било семейното положение на продавача, когато е придобил имота и какво е към датата на продажбата, в декларацията трябва да се опишат и:

датата на сключване на брака и с кое лице;
датата на прекратяване на брака поради развод или смърт на съпруга;
предишни бракове, респ. с кои лица, на коя дата и по каква причина са прекратени (развод, смърт).
Всяка от страните по сделката – продавач и купувач – заверяват по един екземпляр от тази декларация. При няколко продавача или купувача всеки от тях попълва и заверява отделна декларация.

Обръщаме внимание, че Декларацията по чл. 25, ал. 8 от ЗННД е валидна само до края на календарната година, през която е направена нотариалната заверка.

Декларация по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Това е т.нар. Декларация за липса на задължения към държавата за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Тя е по утвърден образец и се попълва и заверява само от продавача.

Купувачът НЕ заверява декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК.

Декларацията по чл. 264, ал. 1 от ДОПК се заверява в 2 екземпляра.

Тази декларация също е валидна само за календарна година, през която е заверена.

Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари
Това е т.нар. Декларация, че продавачът или купувачът не е видна политическа личност. Напр. депутат, министър, кмет, член на ръководен орган на политическа партия и т.н. Същите обстоятелства трябва да декларират и за членовете на своите семейства, вкл. и за роднините по съребрена линия от втора степен.

Декларацията по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП е по образец и се попълва както от продавача, така и от купувача на недвижимия имот.

Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари
Това е т.нар. Декларация за действителните собственици. Когато продавач или купувач на имота е фирма, нейният управител или изпълнителен директор трябва да попълни такава декларация. Декларацията по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП също е по образец.

Декларацията за действителни собственици НЕ се заверява от продавачи и купувачи, които са физически лица.

Декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари
Това е т.нар. Декларация за произход на парите. Тя също е по утвърден образец.

Купувачът е длъжен да декларира произхода на средствата, с които купува недвижимия имот. Имайте предвид, че ако доходите са спестявания от трудови възнаграждения трябва да се посочи и работодателя, както и времето, за което са спестени. Ако част от средствата са от банков кредит трябва да се посочи неговият размер и от коя банка е отпуснат.

Продавачът НЕ заверява Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.