Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

Правно консултиране

Във „Веда Имоти“ правим задълбочено и всеобхватно правно проучване от проверка на статута до окончателното придобиване на недвижимия имот. Така предпазваме нашите клиент от възможни правни проблеми и им помагаме по-бързо да реализират целите си. Съдействието от наш адвокат, спестява време от подготовката и събирането на необходимите документи и намалява разходите на клиентите ни.

„Веда Имоти“ осигурява комплексно правно консултиране на сделки с недвижими имоти, което включва:

 • Проучване на правото на собственост на продавача върху имота;
 • Проучване на наличните документи за собственост;
 • Справки в Агенция по вписванията и в Регистъра за особените залози за извършени вписвания, свързани с имота, включително за учредени вещни тежести;
 • Справки в съдилищата по местонахождение на имота за образувани съдебни производства със страна собственика на имота, които имат отношение към имота;
 • Справки за имота в Агенцията по кадастъра;
 • Справки за градоустройствения статут на имота;
 • Изготвяне на проекти на стоп-депозит, предварителен и окончателен договор за покупко-продажба на имота, както и консултации на клиента по предложени от другата страна проекти на договори;
 • Участие в преговорите по сключване на сделката с имота;
 • Проконтролиране на изпълнението на сключения договор, включително извършването на плащанията;
 • Съдействие в преговорите и правно-техническо оформление на договори за наем;
 • При необходимост – консултации за възможностите за разваляне на договора или за ангажиране на отговорността на насрещната страна при неговото неизпълнение.

Искате сигурна и изгодна сделка, обадете се сега: 0888 49 39 18