Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

Административни услуги


Веда Имоти предлага за Вас изготвяне на документи свързани с Ваш имот.

НОВО За да сме Ви максимално полезни, увеличихме броя на административни услуги, които извършваме.

Урегулиран поземлен имот (УПИ):
 • Делба на УПИ
 • Вадене на комбинирани скици на УПИ
 • Възстановяване в регулационни граници
 • Удостоверение за идентичност
 • Скици от кадастър
 • Смяна на статут (от земеделска в УПИ)
 • Заснемане
 • Нанасяне в АГКК
 • Констативни Нотариални актове

Къщи с дворни места:
 • Делба на сграда и УПИ
 • Удостоверения за търпимост
 • Скици от АГКК
 • Схеми от АГКК
 • Нанасяне в АГКК
 • Заснемане от сертифицирани геодезисти
 • Конструктивни становища
 • Констативни Нотариални актове

След придобиване на имота:
 • Деклариране на имота в служба Местни данъци и такси
 • Прехвърляне на партидите за режийни услуги

Искате да купите или да продадете имот, но трябва да набавите изключително много документи, свързани с време, чакане в различни институции, повечето от които не знаете къде се намират?

"Веда Имоти" предлага за Вас изготвяне на документи, свързани с Вашата продажба или покупка. Ние ще Ви съдействаме за издаване на:

 • Удостоверение за вещни тежести за недвижим имот (УВТ)
 • Удостоверение за данъчна оценка на недвижими имоти
 • Удостоверение за режим на имуществени отношения на съпрузите (РИОС)
 • Удостоверение за наследници
 • Удостоверение за семейно положение
 • Удостоверение по чл. 87 от ДОПК
 • Удостоверение за идентичност на имена
 • Удостоверение за административен адрес на имот
 • Удостоверение за търпимост на сгради
 • Удостоверение за липса или наличие на заведени изпълнителни дела
 • Удостоверение за липса или наличие на дълг от Регистъра на длъжниците
 • Удостоверение за липса или наличие на дълг от Държавен съдебен изпълнител от СРС
 • Деклариране на имот в съответната служба за Местни данъци и такси (МДТ)
 • Справка за наличие на завещание от Агенция по вписвания към СРС
 • Препис от Акт за смърт
 • Пререгистрация на партиди на новия собственик – ЧЕЗ, Софийска вода, Топлофикация, СОТ и други доставчици на комунални услуги
 • Комбинирана скица за имоти
 • Схема на самостоятелен обект в сграда
 • Скица на поземлен имот от АГКК
 • Скица на сграда – от АГКК
 • Съдействие за нанасяне в Кадастралния Регистър на недвижим имот
 • Молби за заличаване на възбрани от Частен съдебен изпълнител (ЧСИ)
 • Удостоверения от Централния Регистър за особените залози (ЦРОЗ)
 • Удостоверения за наличие или липса на актове за държавна и общинска собственост от Столична Община, Районни администрации.

Възстановяване на изгубени документи:
 • Софийски районен съд
 • Служба по вписванията към Софийски районен съд
 • НАГ при Столична община или съответната районна администрация

Всякакви административни услуги, които са Ви необходими и е възможно да бъдат извършени от нашия екип специалисти.
 • Превод и легализация на документи, необходими за сделки с недвижими имоти
 • Писмен превод на документи, необходими за сделки с недвижими имоти (Пълномощно, Нотариален акт, различни видове Декларации и Удостоверения)
 • Устен превод за чужденци при изповядване на сделка с недвижим имот пред нотариус


Обадете се за консултация и решение на Вашата ситуация: 0888 49 39 18