Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

Какво е нужно да знаете когато страна по сделката е чужденец

На какъв език да подписваме споразумения и кога е нужен заклет преводач?
18.10.2021
Три ценни съвета от практиката за спокойна и сигурна сделка:
1. Когато страна по сделката не е български гражданин, всички споразумения/ договори, които подписвате да бъдат двуезични - на български и на родния език на страната по сделката, като включите следното изречение:
“Настоящият договор се състои от … страници и се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всеки от договарящите, в превод на български и на … език. В случай, че е налице различие в значението и тълкуването на отделни норми от договора, преимущество има значението им на български език.”
2. При подписването на предварителния договор за покупко-продажба, който няма необходимост да бъде заверен нотариално, да има заклет преводач, защото преводите обикновено се водят на английски език, а се подписва на друг език. Наскоро с купувачи швейцарски граждани, преговаряхме на английски, а предварителният договор бе изготвен и подписан на немски език.
3. Задължително е да бъдат посочени имейл адрес, телефон и адрес за кореспонденция, на които могат да бъдат изпращани съобщения до страните.

Когато чужденец, който не говори български език, желае да завери документ пред нотариус, нотариусът трябва да назначава заклет преводач, въз основа на Чл. 582 (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) от ГПК: Когато някое от участващите лица не знае български език и езикът, с който си служи, е непознат за нотариуса, той назначава преводач.

Заклет преводач е необходим при съгласуване и подписване на предварителен договор за покупко-продажба. Той изготвя превода и присъства лично при подписването на предварителния договор, а също така и при изповядването на сделката. Превежда устно между чужденеца и нотариуса (консекутивен превод):
 • Превежда устно съдържанието на документа на чужденеца, за да може чужденецът да потвърди на нотариуса, че е наясно и е съгласен със съдържанието на подписвания документ;
 • Подписва се в допълнителна заверка на документа, че е превел вярно съдържанието като носи отговорност по чл. 290 от НК.

Ако чужденец продава недвижим имот, е необходимо следните документи да бъдат преведени:
 • Молба до нотариуса да извърши сделката;
 • Проект за нотариален акт;
 • Декларации по чл. 264 ал.1, от ДОПК (при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти и наследствени права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписване на ипотека или особен залог);
 • Декларации за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от ЗННД (Закона за нотариусите и нотариалната дейност);
 • Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП (Закона за мерките срещу изпирането на пари), ако продавачът е физическо лице или
 • Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП (Закона за мерките срещу изпирането на пари), ако продавачът е юридическо лице.

Ако чужденец купува недвижим имот, ще са нужни:
 • Молба до нотариуса да извърши сделката;
 • Проект за нотариален акт;
 • Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от ЗННД (Закона за нотариусите и нотариалната дейност);
 • Декларация за произход на средствата по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП (Закона за мерките срещу изпирането на пари);
 • Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП (Закона за мерките срещу изпирането на пари), ако продавачът е физическо лице или
 • Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП (Закона за мерките срещу изпирането на пари), ако продавачът е юридическо лице;
 • Решение на едноличния собственик или Протокол от Общото събрание на дружеството, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма за взимане на решения.

При сделки с чужденци ние ползваме нашите партньори от Агенция за превод Arte.doc.

Ако се нуждаете от съвет или подкрепа при Вашата сделка с имот, обадете се сега на тел.: 0888493918 или ни пишете на имейл: @