Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

Връзката между коли, имоти, данъци при покупко-продажба на недвижим имот

При не отписани имоти от старият собственик, може да продължат да му се начисляват данъци.
28.10.2020
Всички караме автомобили. Идва време за технически преглед или плащане на данък, но Ви казват, че имате неплатен данък за миналата година на имот, който вече сте продали.

Ако сте продали имот преди 23-ти август 2020 година и не сте подали декларация за отписване на имот, е възможно да изпаднете в такава ситуация. Дори по-зле, ако сте продали имот преди 3-4 години и са се натрупали данъци, не може да платите данък за тази година за имот или кола.

При подаването на декларация по чл.14/ал.1 от ЗМДТ от новият собственик на недвижимия имот, в общината би следвало да закрият партидата на продавача (при продажба на целия имот), но често не става така. Задължени по ЗМДТ са собствениците на имоти. Който не е собственик, не е задължено лице по закона и няма никакви задължения. Нищо подобно обаче, практиката показва, че дори при деклариран имот от новият собственик и платени данъци, пак се начисляват данъци на стария собственик за същия имот. Затова в данъчните служби, които си вършат работата, като хората освен вписването по партидата на новият собственик, си вършат съвестно работата и отписват автоматично от партидата продавачът.

Важно:
  • IДанък се дължи включително и за месецът, в който се е осъществила промяната/прехвърлянето на собствеността.
  • С наредбата от тази година отпадна задължението на гражданите при продажба на имот да декларират това в общината. С цел облекчение и за гражданите и за администрациите е въведена интеграцията на системите на Имотния регистър с тези на Агенцията по геодезия и кадастър, общините, НАП и социалните служби.
  • Всички институции, включени в интеграцията, автоматично би трябвало да са известявани за промяната на вещните права върху даден имот при вписването на обстоятелството в Имотния регистър.
  • Но, ако продавате имот, за да не изпадате в ситуация винаги изисквайте копие от нотариалния акт за продажбата и след сделката с копие от акта и молба (приложена по-долу) си отписвайте имота в данъчната служба по местонахождение на имота. Декларациите са налични в данъчните служби.